Menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Martina Ulahelová Interpretácia umeleckých textov v základných a stredných školách 10 45
Zážitková pedagogika vo výchdovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Externé testovanie v oblasti vzdelávania 10
Mgr. Brigita Csókásová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Peter Forgács Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov 14 60
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule 25
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Mgr. Petra Gbelská Bravúra hlasového a rečového prejavu v pedagogickej praxi 10 35
Zážitková pedagogika vo výchdovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Mgr. Viktória Hajdúová Moderné prezentačné a grafické softvérové aplikácie a ich využitie v oblasti tvorby nových interaktívnych foriem učebného materiáli 15 30
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Karol Harcsa Telesná výchova a zvyšovaniezáujmu detí a mládeže a pohybové a športové aktivity I 15 76
Telesná výchova a zvyšovaniezáujmu detí a mládeže a pohybové a športové aktivity I 13
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Využívanie školského informačného systému 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Jarmila Hesterová Fyzika v experimentoch pre žiakov ZŠ 15 30
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Iveta Kollárová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 62
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integráciedeti so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Tatiana Koreňová Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 90
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese 14
Zážitková pedagogika vo výchdovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom proces 15
Mgr. Tímea Križalkovičová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 15
Mgr. Monika Machajová - Kamancová Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných zamestnancov 15 30
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Mgr. Viktória Mészárosová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 81
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Základná obsluha počítača 8
Textový editor WORD 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov vzákladných škôl - frekventanti 14
Využívanie školského informačného systému 8
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese 14
Mgr. Mária Vavrová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 48
Využívanie školského informačného systému 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15


© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806