Menu

 

Plán práce Rady školy na školský rok 2016/2017

 

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Veronika Víghová
 2. Diana Čipáková
 3. Roland Csík
 4. Mgr. Brigita Csókásová
 5. Helena Dikáczová
 6. Henrieta Fodorová
 7. Terézia Gáboríková
 8. Mgr. Jozef Chlapečka
 9. Zita Lökiová
 10. Mgr. Andrea Molnárová
 11. Denisa Vavrová

 

Plán zasadnutí Rady školy v školskom roku 2016/2017

1. zasadnutie: september 2016

Program:

1. Privítanie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Návrh mandátovej a návrhovej komisie

4. Oboznámenie členov RŠ so :

- školským poriadkom na šk. rok 2016/2017

- ročným plánom kontinuálneho vzdelávania

- správou o výchovno – vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2015/2016

- inovovaným školským vzdelávacím programom  pre primárne vzdelávanie

- inovovaným školským vzdelávacím programom pre nižšie stredné vzdelávanie

5. Schválenie Plánu práce rady školy

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

2. zasadnutie:  január 2017

Program:

1. Privítanie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4. Rozpočet školy na rok 2017

5. Aktuálne úlohy školy v šk.roku 2016/2017

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie                                                                                                              

8.Záver

3. zasadnutie: marec 2017

Program:

1. Privítanie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Návrh mandátovej a návrhovej komisie

4. Výročná správa

4. Oboznámenie členov RŠ s aktuálnymi úlohami a aktivitami školy

5. Diskusia

6. Uznesenie

7. Záver

4. zasadnutie: jún 2017

Program:

1. Privítanie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Návrh mandátovej a návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie koncepčných zámerov školy, plnenia úloh  školy počas školského roka 2016/2017

5. Diskusia

6. Uznesenie

7. Záver

                     Vypracovala: predsedníčka  RŠ Mgr. V. Víghová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica J. Stampayho 928/76
  943 42 Gbelce
 • účtovníčka školy: +421945 455 323
  riaditeľka školy: +421905 712 806

Fotogaléria