Menu

 

Plán práce Rady školy na školský rok 2018/2019

 

Členovia rady školy:

 1. Mgr. Veronika Víghová
 2. Diana Čipáková
 3. Ing. Roland Csík
 4. Mgr. Brigita Csókásová
 5. Helena Dikáczová
 6. Henrieta Fodorová
 7. Terézia Gáboríková
 8. Mgr. Jozef Chlapečka
 9. Zita Lökiová
 10. Mgr. Andrea Molnárová
 11. Denisa Vavrová

 

 

Plán zasadnutí Rady školy v školskom roku 2018/2019

 

1. zasadnutie: október 2018

Program:

1. Privítanie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Návrh mandátovej a návrhovej komisie

4. Oboznámenie členov RŠ s dokumentáciou školy:

- so školským poriadkom na šk. rok 2018/ 2019

- s ročným plánom kontinuálneho vzdelávania

- so správou o výchovno-vzdelávacích výsledkoch v školskom roku 2017/ 2018

- s inovovaným školským vzdelávacím programom pre primárne  a pre nižšie stredné vzdelávanie

5. Schválenie Plánu práce rady školy na šk. rok 2018/ 2019

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

2. zasadnutie:  január 2019

Program:

1. Privítanie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4. Rozpočet školy na rok 2019

5. Aktuálne úlohy školy v šk. roku 2018/ 2019

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie                                                                                                              

8.Záver

3. zasadnutie: apríl 2019

Program:

1. Privítanie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Návrh mandátovej a návrhovej komisie

4. Výročná správa

5. Oboznámenie členov RŠ s aktuálnymi úlohami a aktivitami školy v šk. roku 2018/ 2019

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

 

4. zasadnutie: jún 2019

Program:

1. Privítanie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Návrh mandátovej a návrhovej komisie

4. Vyhodnotenie koncepčných zámerov školy, plnenia úloh  školy počas školského roka 2018/ 2019

5. Diskusia

6. Uznesenie

7. Záver

 

 

                     Vypracovala: predsedníčka  RŠ Mgr. V. Víghová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica J. Stampayho 928/76
  943 42 Gbelce
 • účtovníčka školy: +421945 455 323
  riaditeľka školy: +421905 712 806