Menu

 

 

Rada školy pri Základnej škole, J. Stampayho 928/76, 94342 v Gbelciach


 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

V súlade s § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z., sa vydáva tento štatút rady školy.

Čl. 1 Základné ustanovenie

(1) Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole v Gbelciach, ul. J. Stampayho 928/76,

(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.

Čl. 2 Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení a o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená a v zmysle vyhlášky č. 230/2009 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z.

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Čl. 3 Činnosť rady školy

(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

(2) Rada školy:

a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa,

b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.8 písm. b) až d) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z.z.:

1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameranie,

3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,

4. k návrhu rozpočtu,

5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

6. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e) z. č. 596/2003,

7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy

9. k návrhu na odvolanie riaditeľa. V prípade, ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. b) a písm. c) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z. z. vyžaduje sa vyjadrenie rady školy. Právny predpis tu ustanovuje časový limit na vyjadrenie do 15 dní. Ak sa príslušná rada školy dovtedy nevyjadrí, zriaďovateľ môže riaditeľa odvolať aj bez jej vyjadrenia.

10. k návrhu na vyradenie školy zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky alebo zaradenie do siete.

(3) Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy,

c) návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia zriaďovateľovi školy,

d) Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy (ďalej len „zriaďovateľ“). (2) Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a) až c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na schválenie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva. Ak príslušné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenuje riaditeľa na základe návrhu rady školy. Ak príslušné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu. podľa zákona č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 4 Zloženie rady školy

(1) Rada školy má 11 členov.

(2) Členmi rady školy

štyria zvolení zástupcovia rodičov,

dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,

štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,

Čl. 5 Spôsob voľby členov rady školy

(1) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s § 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a vyhlášky č. 230/2009 Z. z., ktorá upravuje vyhlášku č. 291/2004 Z.z.

(2) Členov rady školy volia spomedzi seba pedagogickí zamestnanci školy, nepedagogickí zamestnanci školy, rodičia žiakov školy.

(3)Voľba volených členov rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

(4) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

(5) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

(6) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

(7) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(8) Členstvo v rade školy zaniká a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy, b) písomným vzdaním sa členstva, c) ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy, alebo jeho zástupcu, d) ak zástupca pedagogických, alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy; g) odvolaním člena, ktorého deleguje zriaďovateľ, h) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony; i) úmrtím alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(9) Nový člen rady školy musí byť zvolený, resp. delegovaný najneskôr do 20 dní po skončení funkčného obdobia, alebo po zániku členstva člena rady školy, ktorého má nahradiť.

Čl. 6 Pravidlá rokovania rady školy

(1) Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy. Predsedom rady školy nemôže byť volený zástupca žiakov.

(2) Predsedu rady školy volia členovia rady školy zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.

(3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak: a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, b) ak o to sám požiada.

(4) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak: a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov; b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona 596/2003 Z.z. a zákona 245/2008 alebo štatútom rady školy.

(5) Rada školy je uznášania schopná ( okrem Článku 3, ods. 3), ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

(6) Na platné uznesenie rady školy ( okrem Článku 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.

(7) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

(8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

(9) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

(10) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný 2/3 počet hlasov všetkých členov rady školy.

Čl. 7 Práva a povinnosti člena rady školy

(1) Člen má právo a) voliť a byť volený, b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy, c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať, d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy, e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy, podľa tohto štatútu. Predseda rady školy túto skutočnosť oznámi zástupcom tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje.

(3) Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou, predmetovými komisiami). Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy.

(4) Rada školy pri svojej činnosti rešpektuje všeobecne prijatú zásadu apolitickosti a nestraníckosti práce školy a dbá o to, aby otázky politického charakteru nežiaducim spôsobom neovplyvňovali prácu školy.

(6) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Čl. 8 Povinnosti predsedu rady školy

(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie. (4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy. V jeho neprítomnosti vedie zasadnutie rady školy iný, ním poverený člen rady školy.

(5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy alebo riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy.

(6) Uznesenie rady školy, alebo štatút, môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene. Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

(7) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca.

(8) Výročná správa obsahuje: a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy; b) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka; c) ďalšie údaje určené radou školy.

(9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Čl.9 Vzťahy rady školy k riaditeľovi školy

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok. (2)Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

Záverečné ustanovenia Čl.10 Finančné zabezpečenie rady školy

(1) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(2) Rada školy nemá vlastný majetok.

 

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 09.05.2016 a od tohoto dňa nadobúda účinnosť.

V Gbelciach

Dátum schválenia: 09.05.2016


predseda rady školy

Mgr. Veronika Víghová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806