Menu

Písali o nás...

Začiatok novej kapitoly na ZŠ v Gbelciach... (Ardea, december 2016, str. 8)

http://www.gbelce.sk/download_file_f.php?id=780506

ZŠ v Gbelciach má svoju dlhoročnú tradíciu a pevne zapustené korene v novozámockom okrese. Počas svojej existencie musela zdolávať nespočetne veľa prekážok a zároveň žala i úspechy. Vychovala nejedné- ho odborníka, ktorý sa uchytil vo svete. A i nejeden pedagóg rozbehol svoju učiteľskú kariéru na našej škole a dnes má na ňu krásne spomienky.

Táto vyše 80 ročná dáma začala 5. septembra 2016 písať svoju novú životnú kapitolu. Po niekoľkoročnej náročnej a zodpovednej práci došlo k zmene osôb na riaditeľskej stoličke. Pod veľké a náročné zmeny na škole sa podpísala ruka a srdce dlhoročnej bývalej pani riaditeľky Silvie Bízikovej. Je namieste sa jej i všetkým pedagógom verejne poďakovať za mnohé odvedené práce.

Máme v kolektíve mladých schopných učiteľov - v tom vidím silu a prosperitu školy. Keď budeme dobrý kolektív s kvalitnými schopnosťami a zručnosťami pri vzdelávaní našich žiakov, podarí sa nám aj odvrá- tiť demografický pokles. Vzrastie záujem rodičov o našu školu, pretože budú vedieť, že pripravujeme ich deti kvalitne s láskou a úctou k sebe navzájom, že ich naučíme, odovzdáme to najlepšie z nás, povedieme k samostatnosti a zodpovednosti, aby sa v živote vedeli obracať a hlavne sa uplatniť. Niet väčšej odmeny ako poďakovanie sa za roky, ktoré sme sa s nimi natrápili a radosť vidieť a počuť, že sa našim deťom darí v dospelosti. Základom úspešného budovania školy je nevyhnutná vzájomná spolupráca a efektívna komunikácia medzi školou, zriaďovateľom a rodičmi žiakov školy.

Je veľmi dôležité vybudovať si korektný vzťah založený na pevnej dôvere a úprimnej komunikácii. Keď sa naučíme diskutovať na úrovni o všetkom, dokázať prijímať kompromisy, neexistuje, že škola a jej žiaci nebudú úspešní a nedokážu sa uchytiť v živote.

Riaditeľ je úspešný len vtedy, ak má za sebou kolektív učiteľov a správnych zamestnancov, ktorí sa snažia o rozvoj a rast školy a uvedomujú si svoju zodpovednosť za profil školy. Systém medziľudských vzťahov, vysoká morálka, súdržnosť, lojalita ku škole – to sú všetko základné piliere úspešnej a modernej školy. Týmito istými atribútmi musíme disponovať a to sú i moje priority, ktoré som si stanovila. Budem sa snažiť rozvíjať a rozširovať pozitíva, ktoré v práci školy prevládajú. Je potrebné zachytiť nové trendy v školstve a aplikovať ich na naše podmienky. Vzhľadom na sociálne zloženie žiakov musí byť vyu- čovací proces rôznorodý, aby pomohol rozvíjať schopnosti slabších, ale aj vynikajúcich žiakov. Snahou vedenia školy bolo, je a bude vytvárať podmienky na kvalitný výchovno-vyučovací proces a záujmovú činnosť vo vzájomnej súčinnosti.

Začalo sa adventné obdobie. Obdobie, ktoré nosí prívlastky radostné, láskavé, požehnané a pokojné. V mene školy a v mene všetkých kolegov Vám prajeme, milí rodičia, starí rodičia a vôbec všetci Gbel- čania, radostné a pokojné očakávanie vianočných sviatkov, ktoré preží- vajte v kruhu svojich najbližších v zdraví a v šťastí.

Martina Ulahelová

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806

Fotogaléria