Menu

 

Volebný poriadok Rady školy pri Základnej škole, Ulica J. Stampayho 928/76, 943 42 Gbelce

 

Volebný poriadok Rady školy

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

Výzvu na voľby členov rady školy a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa a inej právnickej alebo fyzickej osoby vykoná a zverejní zriaďovateľ školy.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov, rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy  najneskôr 30 dní pred termínom určeným na ustanovenie rady školy.

Voľby členov rady školy riadi volebná komisia / počet členov volebnej komisie je 5/, ktorú zriaďuje svojím uznesením rada školy.

Volebná komisia urobí písomný záznam z volieb členov rady školy v skupine voličov pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy. Volebná komisia zverejní výsledky volieb a odovzdá zápisnice riaditeľovi školy.

 

Čl. II

Voľby zástupcov pedagogických zamestnancov

Riaditeľ školy zvyčajným spôsobom zvolá pedagogických zamestnancov.

Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Odporúča sa zostaviť hlasovací lístok s menami všetkých pedagogických zamestnancov s výnimkou tých, ktorí s kandidatúrou nesúhlasia.

Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.

Každý volič vyznačí na volebnom lístku určený počet pedagogických zamestnancov. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet pedagogických zamestnancov. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

Členmi rady školy sa stávajú pedagogickí zamestnanci, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

Ak zástupca pedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, členom rady školy sa stáva pedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Čl. III

Voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov

Riaditeľ školy zvyčajným spôsobom zvolá nepedagogických zamestnancov.

Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Odporúča sa zostaviť hlasovací lístok s menami všetkých nepedagogických zamestnancov s výnimkou tých, ktorí s kandidatúrou nesúhlasia.

Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.

Každý volič vyznačí na volebnom lístku jedného nepedagogického zamestnanca. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

Členom rady školy sa stáva nepedagogický zamestnanec, ktorý získal najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

Ak zástupca nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy, členom rady školy sa stáva nepedagogický zamestnanec, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Čl. IV

Voľby zástupcov rodičov

Riaditeľ školy v spolupráci so zástupcami rodičov zvolá rodičov školy.

Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľ vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

Kandidáta na voleného člena rady školy môže po jeho súhlase verejne pred ostatnými voličmi navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Odporúča sa zostaviť hlasovací lístok s menami len tých rodičov, ktorí s kandidatúrou súhlasia.

Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním.

Každý volič vyznačí na volebnom lístku určený počet rodičov. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označený určený alebo nižší počet rodičov. Volebný lístok, ktorý je inak upravený, je neplatný.

Členmi rady školy sa stávajú rodičia, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v rade školy rozhodne žrebovaním.

Členstvo rodiča v rade školy zaniká, ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy. Členom rady školy sa stáva rodič, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

Komentár

Rada školy ako orgán školskej samosprávy sa ustanovuje v súlade s týmito právnymi normami:

1. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení

 

Schválené: marec 2016                                                                

                                        Mgr. Veronika Víghová, predsedníčka Rady školy

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806