Menu

Dokumenty pre rodičov

Informácie pre rodičov

                       

 

Cestovné.....

Oznámenie

Vážení rodičia, riaditeľstvo ZŠ v Gbelciach Vám oznamuje, že v zmysle § 4aa ods. 2 zákona 182/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 597/2003 o financovaní ZŠ sa budú cestovné náklady na dopravu žiaka z obce TP do školy a naspäť  uhrádzať mesačne, a to vždy 15teho nasledujúceho mesiaca, príp. v prípade zmeny termínu Vás budeme včas informovať.

Cestovné lístky predkladá zákonný zástupca žiaka, ktorého dieťa má možnosť dochádzať do školy vlakom a aj autobusom.

Cestovné lístky nepredkladá zákonný zástupca žiaka, ktorý má možnosť dochádzať do školy len autobusom.

Smernica č. 50_2017.pdf

 

Huráááá, škola voláááá :-)

Pripraviť sa, pozor, štartcheeky.....čoskoro sa začínajú povinnosti cryinga tu je prvý zoznam: učebné pomôcky.pdf

 

1. Neprítomnosť žiaka na vyučovaní

Legislatíva:

 1. Školský zákon 245/2008 - § 144, ods. 9, 10
 2. Školský poriadok

 

(Ne) Ospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní

1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní,  je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

 2. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi písomne do troch dní od nástupu dieťaťa do školy. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do troch dní po nástupe do školy, považuje sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú.

3. Ak neprítomnosť žiaka trvá 5 po sebe nasledujúcich dní a viac, nestačí ospravedlnenie od zákonného zástupcu, ale vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti .

4. Zákonný zástupca môže ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovacom procese 3x vyplnením formulára, ktorý dostane žiak na začiatku 1. a 2. polroku: ospravedlnenie_zak._zastupcom.pdf

5. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných dôvodov z vyučovania na 2 a viac dní, požiada prostredníctvom triedneho učiteľa riaditeľa školy najmenej 2 dni vopred:   uvolnenie_zo_skoly_na_viac_ako_3_dni.pdf

6. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci oznámi v zmysle § 5 ods. 11,12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov riaditeľ školy obci, kde má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a okresnému úradu, v ktorej územnej pôsobnosti sa obec nachádza, pretože sa to podľa vyššie uvedených zákonov považuje za zanedbanie povinnej školskej dochádzky.
Ak žiak vymešká 60 vyučovacích hodín (približne 10 dní) neospravedlnene,  zákonný zástupca sa dopúšťa priestupku.

2. Prihlásenie žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (zápis)

Legislatíva:

 1. Školský zákon 245/2008 - §20 

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (zápis). Termín zápisu je stanovený zákonom v termíne od 1. apríla do 30 apríla,  je oznámený miestnym rozhlasom, prostredníctvom internetovej stránky školy, obce, plagátom v obci a v materskej škole. Súčasťou zápisu je prihláška a žiadosť do ŠKD  pre rodičov, ktoré obdržia rodičia pri zápise alebo si ich môžu  stiahnuť a priniesť vyplnené: prihlaska_na_zapis.pdfziadost_do_SKD(1).pdf

       2. Školský zákon 245/2008 - §19, ods. 4 odklad povinnej školskej dochádzky

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu: ziadost_o_odklad_PSD_.pdf
 

3.  Prestup žiaka z inej základnej školy do našej školy 

Legislatíva:

 1. Školský zákon 245/2008 - § 31

V priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole môže žiak základnej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu prestúpiť do inej základnej školy. O prestupe žiaka rozhoduje riaditeľ základnej školy, do ktorej sa žiak hlási: ziadost_o_prestup_na_inu_skolu(1).pdf

4. Prestup žiaka z našej základnej školy do inej základnej školy

Legislatíva:

 1. Školský zákon 245/2008 - § 31
 2. §13a Používanie učebníc, pracovných zošitov a učebných textov, ods. 6 zákona 182/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

 

Ak sa rodičia sťahujú do iného mesta, prosíme ich, aby o odchode žiaka zo školy informovali triedneho učiteľa a uviedli školu, do ktorej je žiak prijatý. Nie je potrebné vypĺňať žiadne tlačivo, avšak zákonný zástupca nesmie zabudnúť vrátiť škole učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky poskytnuté do bezplatného užívania.

5. Oslobodenie žiaka od vyučovania predmetu 

Legislatíva:

 1. Školský zákon 245/2008 - § 31, ods. 4

 

Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka a odporučenia praktického lekára pre deti a dorast, resp. CPPPaP môže riaditeľ základnej školy zo zdravotných dôvodov alebo z iných závažných dôvodov rozhodnúť o oslobodení alebo čiastočnom oslobodení žiaka od vyučovania niektorého predmetu, a to na celý školský rok alebo jeho časť; v rozhodnutí určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka v čase vyučovania tohto predmetu. Ak je vyučovací predmet zaradený ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina dňa, môže byť žiak so súhlasom zákonného zástupcu uvoľnený z výchovy a vzdelávania bez náhrady:ziadost_o_oslobodenie_ziaka_od_vyucovania_predmetu.pdf

6. Štúdium žiaka v zahraničí 

Legislatíva:

 1. Školský zákon 245/2008 - § 23, písm. b), § 25, § 24

 

Riaditeľ školy rozhoduje o povolení vzdelávania v školách mimo územia SR na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.  Škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice a pracovné zošity. Žiak vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy (vždy slovenský jazyk a podľa ročníka časti predmetov obsahujúce tematické celky o Slovensku -  vlastiveda, dejepis, zemepis) v kmeňovej škole - na konci vzdelávania - v 9. ročníku. Skôr je možné vykonať skúšky na požiadanie rodiča: ziadost_o_studium_v_zahranici(1).pdf

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica J. Stampayho 928/76
  943 42 Gbelce
 • účtovníčka školy: +421945 455 323
  riaditeľka školy: +421905 712 806