Menu

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Martina Ulahelová Zážitková pedagogika vo výchdovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 35
Externé testovanie v oblasti vzdelávania 10
Mgr. Brigita Csókásová Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 35
RNDr. Jiří Fiala Využitie IKT v práci učiteľa 15 61
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Učebnica ako textová pomôcka žiaka 6
Mgr. Petra Gbelská Bravúra hlasového a rečového prejavu v pedagogickej praxi 10 35
Zážitková pedagogika vo výchdovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25
Ing. Karol Harcsa Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 76
Telesná výchova a zvyšovaniezáujmu detí a mládeže a pohybové a športové aktivity I 15
Telesná výchova a zvyšovaniezáujmu detí a mládeže a pohybové a športové aktivity I 13
Využívanie školského informačného systému 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz 10
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Iveta Kollárová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 62
Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integráciedeti so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Tatiana Koreňová Zážitková pedagogika vo výchdovno-vzdelávacom procese s využitím mediálnych, digitálnych a interaktívnych prvkov 25 75
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Tímea Križalkovičová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 15
Mgr. Viktória Mészárosová E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese 14 81
Textový editor WORD 7
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov vzákladných škôl - frekventanti 14
Využívanie školského informačného systému 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Základná obsluha počítača 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Alžbeta Salenková Čitateľská gramotnosťa žiaci soSVVP 8 63
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Mária Vavrová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 48
Využívanie školského informačného systému 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15


© aScAgenda 2018.0.1083 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica J. Stampayho 928/76
    943 42 Gbelce
  • účtovníčka školy: +421945 455 323
    riaditeľka školy: +421905 712 806